خبر

خبر آوردند که پرنده‌ی فال‌فروش کوچه‌ی ما مرده است
پس از آن به بعد بود
که دیدیم تنها باد، باد می‌آید و باد
پس از آن به بعد بود
که شنیدیم ما بی‌چراغ و راه بی‌مسافر است
 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید