پائیز را غنیمت شمارید تا هنوز نرفته است

پائیز آمد .. بدون آنکه حتی لحظه ای درنگ نماید ...
 
کمی دقت کنیم صدایش را از میان قدمهای کودکان در کوچه و خیابان میشنویم...
 
کمی دقت کنیم بویش را از قطرات نمناک باران ،استشمام خواهیم کرد...
 
کمی حساس باشیم یقینا رد پایش را بر روی قلبمان  نیز خواهیم دید..
 
آری پائیز فصل هزار رنگ از راه رسید...
 
/ 0 نظر / 9 بازدید