زندگی سخت نیست ما سختش می کنیم *عشق قشنگ نیست ما قشنگش می کنیم *دل ما تنگ نیست ما تنگش می کنیم *دل هیچکس سنگ نیست ما سنگش می کنیم

/ 0 نظر / 10 بازدید