.................

دلتنگ می شوم
شعری می خوانم
آلبوم عکس هایم را ورق می زنم
سیگاری روشن می کنم
به دیوار تکیه می دهم
با فندکم بازی می کنم
خاکسترسیگارم روی آلبوم عکس می ریزم
 
گلدان ها چقدر رقت انگیز شده اند
تلفن به صدا در می آید
به شماره ی روی صفحه نگاه می کنم
 کنار پنجره می روم
به کوچه ی خالی از رهگذر خیره می شوم
   
 

...

به دیوار تکیه می دهم
دلتنگ می شوم
آلبوم عکس هایم را ورق می زنم
شعری می خوانم
و سیگاری روشن می کنم .

لینک مطلب نظرات

/ 3 نظر / 12 بازدید